Hạt tuyết này , sống kiếp phù du , mà lại mạnh mẽ hơn tất cả ~